កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម

sovanney lor | មិនា ២៧, ២០១៧ ១១:០១ ព្រឹក


កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣៤ អាណត្តិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលមានរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖
១. ពិនិត្យ អនុម័ត សេចក្ដីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី ៣៣ អាណត្រិទី២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ។
២.ពិនិត្យ អមុម័ត សេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ ស្ដីពីការអនុវត្តការងារប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ។
៣.បញ្ហាផ្សេងៗ

១ ២ ៤ 17190753_1489866811025017_5830111394333083541_n
ព័ត៌មានថ្មីៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ
ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម

មហាវិថី ព្រះកុសមៈនារីរតន៍ ភូមិទី១៥ សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

សារអេឡិចត្រូនិច : cpp.kampongcham@gmail.com, គេហទំព័រ : www.kampongcham.org.kh Fax: ០២៣៨៨៥៨២៧